Salta al contenuto

Partecipazione a centri/attività estivi di minori ucraini - contributo per le famiglie

Iniziativa per il sostegno alle famiglie che abbiano fatto partecipare minori ucraini tra 3 i e i 17 anni a centri estivi/attività estive.

PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINI/E E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE L.R. 4/2022 – ANNO 2022 approvato con DGR N. 731 del 09/05/2022

ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДЛЯ УЧАСТІ В ЛІТНІХ ТАБОРАХ/ЗАХОДАХ L.R. 4/2022 - РІК 2022 затверджено Декретом DGR N. 731 від 09/05/2022

A chi si rivolge

Destinatari

Sono destinatari della presente misura bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici presenti sul territorio regionale, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Кому назначено

Мета проекту – допомога українським дітям та підліткам віком від 3 до 17 років (що народилися з 01.01.2005 р. та до 31.12.2019 р.) вимушено переміщених з України внаслідок воєнних дій, які подали заяву про присутність до органів громадської безпеки відповідно до чинних положень законодавства.

Accedere al servizio

Come si fa

É possibile presentare domanda entro il termine massimo del giorno 03/10/2022 alle ore 12:00

La domanda di contributo deve essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutela legale o da chi ne ha la custodia temporanea al Comune di Piacenza in cui il minore è accolto, indipendentemente dalla ubicazione del Centro/attività estive che potrà essere anche in distretti differenti e pertanto sull’intero territorio regionale.

Il richiedente può scaricare il modulo di domanda di contributo dalla pagina web del progetto e inviarlo tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it indicando nell'oggetto "Domanda di contributo a rimborso per frequenza attività socializzanti rivolte ad esuli ucraini", oppure consegnarlo al Comune di Piacenza presso i Servizi Educativi e Formativi, via Beverora 59 - Piacenza – 29121, per la protocollazione dal lunedi al venerdi, dalle ore 9:00 alle 12:30, previo appuntamento telefonico.

Alla domanda dovrà essere allegata la scansione del documento di identità del richiedente.

Per informazioni, chiarimenti e per prenotare l'appuntamento per consegnare la domanda è possibile contattare i numeri tel. 0523 492573 e 0523 492530 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica u.scuola@comune.piacenza.it.

Per difficoltà nella compilazione della domanda è altresì possibile chiedere assistenza telefonica allo Sportello InformaFamiglie&Bambini tel. 0523 492380. Gli operatori sono disponibili ad aiutare telefonicamente le famiglie nella compilazione negli orari sotto riportati: lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30; martedì dalle ore 14:00 alle 16:00; mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00


Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà elaborato e pubblicato nella pagina web del progetto un elenco delle domande ammesse in forma anonima.

Il contributo è determinato come concorso alla copertura parziale o totale del costo di frequenza a centri/attività estive, rientranti nell’art. 14 della Legge Regionale n. 14/2008, fino ad un massimo di € 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo di età compresa tra i 3 e i 17 (nati dall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) ed in possesso dei requisiti.

Sono ammissibili le spese riferite ad attività svolte nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2022 in uno dei Centri estivi nel territorio regionale.

La misura concreta del contributo sarà determinata in sede di approvazione dell’elenco finale degli aventi titolo e sarà determinata da due fattori ovvero:

1) dal periodo di frequenza del centro estivo;

2) dal numero di soggetti richiedenti.

Il contributo verrà attribuito nella misura come sopra determinata, al fine di soddisfare tutte le richieste presentate ed ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Distretto di Piacenza con la richiamata DGR 731/2022, pari a € 17.233,00.

Una volta ricevuta dal gestore la documentazione fiscale emessa a carico della famiglia per la frequenza del minore al centro estivo, il Comune di Piacenza procederà al calcolo del contributo. Il contributo verrà successivamente erogato al soggetto richiedente, con le modalità indicate dal medesimo al momento della presentazione della domanda.

Доступ до послуги

Як це зробити

Подати заявку можна до 3 жовтня 2022 до 12:00

Заява про внесок повинна бути подана власником батьківських повноважень / правового захисту або тими, хто має тимчасову опіку до муніципалітету П'яченца, в якому знаходиться неповнолітній, незалежно від місця розташування Центру / літніх заходів, які також можуть бути в різних районах, а отже, і на всій регіональній території.

Заявник може завантажити форму заявки на грант з веб-сторінки проекту та надіслати її електронною поштою на адресу protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it зазначення в темі "Domanda di contributo a rimborso per frequenza attività socializzanti rivolte ad esuli ucraini" або доставити його в муніципалітет П'яченца в Освітні та навчальні служби, по вуліиці Beverora 59 - Piacenza – 29121, для реєстрації з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 12:30, за телефонним записом.

До заяви необхідно додати скан документа, що посвідчує особу заявника.

За інформацією для запису на прийом заявки ви можете звертатися за номерами тел.: 0523/492573 та 0523/492530 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12.30 або писати на електронну адресу u.scuola@comune.piacenza.it.

У зв'язку з труднощами при заповненні заявки також можна звернутися за телефонною допомогою за телефоном 0523/492380 InformaFamiglie&bambini Desk. Оператори доступні для допомоги сім'ям по телефону в ці години:

понеділок і четвер з 9:00 до 12:00 і з 15:30 до 17:30;

вівторок з 14:00 до 16:00;

Середа та п'ятниця з 9:00 до 12:00.

Після закінчення кінцевого терміну подачі заявок, буде оброблений і опублікований на веб-сторінці проекту список заявок анонімному виді.

Внесок визначається як внесок у часткове або повне покриття вартості відвідування літніх центрів / заходів, що підпадають під сферу дії ст. 14 Регіонального закону No 14/2008, максимум до 336,00 євро на кожну дитину у віці від 3 до 17 років (народжених з 01.01.2005 і до 31.12.2019) і володіє вимогами.

Прийнятні витрати, пов'язані з діяльністю, здійсненою в період з 1 червня по 30 вересня 2022 року в одному з літніх таборів на території області.

Конкретна міра внеску буде визначена при затвердженні остаточного переліку тих, хто має право, і буде визначатися двома факторами:

1) період відвідування літнього центру;

2) кількість претендентів.

Внесок буде присуджено в обсязі, визначеному вище, щоб задовольнити всі подані та прийнятні запити, поки є ресурси, призначені для району П'яченца з вищезгаданим DGR 731/2022, що дорівнює 17 233,00 євро, не будуть вичерпані.

Після того, як податкова документація, видана сім'єю на відвідування неповнолітнього в літньому центрі, буде підтвержена від управліня, муніципалітету П'яченци приступить до розрахунку виплати. Потім рахунок буде виплачений заявнику, як зазначено в заявці.

Cosa serve

Per compilare la domanda occorrono:

 • i dati anagrafici del richiedente;
 • i dati anagrafici del minore beneficiario;
 • passaporto del richiedente;
 • permesso di soggiorno del minore;
 • permesso di soggiorno del richiedente;
 • altra documentazione che attesti la tutela legale o chi ne ha la custodia temporanea;
 • se viene richiesto il pagamento su conto corrente: codice iban con codice bic/swift;
 • indicazione del centro estivo prescelto e spesa sostenuta;
 • e-mail e recapito telefonico.
Що вам потрібно

Для заповнення заявки потрібно:

 • персональні дані заявника;
 • персональні дані неповнолітнього якй має право на отримати;
 • паспорт заявника;
 • посвідченя на проживання неповнолітньої особи;
 • посвідченя на проживання заявника;
 • інша документація, що засвідчує правовий захист або перебуває під тимчасовою опікою;
 • якщо потрібна оплата на поточний рахунок напишіть код iban з bic/swift кодом;
 • вказівка обраного літнього центру і понесених витрат;
 • електронна пошта та номер телефону.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

19-09-2022 16:09

Questa pagina ti è stata utile?